Ouderbijdrage

Informatie over ouderbijdrage en schoolreis
  
Tijdens de laatste ouderraadsvergadering  is besloten om het schoolreisgeld aan te passen aan het doel van de bestemming.
 
Voordeel: U heeft dan het juiste bedrag en er wordt niets te veel  betaald.
Nadeel:De prijzen variëren per jaar en er kan niets gespaard worden voor een volgend schoolreisje.( bijv.: Busreizen kunnen dan niet  zondermeer  bekostigd worden.)
 
De hoogte van het schoolreisgeld wordt ook bepaald door het aantal ouders dat voor het vervoer gaat zorgen.  Deze ouders maken onkosten voor de benzine en kunnen deze kosten declareren bij de school. Entreegeld en dergelijke worden door de hulpouders zelf betaald.
Het schoolteam streeft er naar de kosten voor het schoolreisje  zo laag mogelijk te houden.
 
De schoolreisdoelen worden door het team bepaald en vervolgens meegedeeld aan de ouders.
Naast het recreatieve deel heeft een schoolreisje ook een educatief onderdeel.
Dit jaar is er voor gekozen om met alle groepen op schoolreis te gaan. We gaan dan 1 dag weg met de bus. De bestemming wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Het schoolreisgeld wordt door de school geïnd.  De school zal de ouders  vragen om een eenmalige machtiging in te vullen zodat de betaling automatisch verloopt.
 
Vrijwillige ouderbijdrage
Het schoolfonds  wordt jaarlijks geïnd door de ouderraad. Dit schooljaar bedragen de kosten
 € 27,-- per kind. Kinderen  die na januari bij ons op school komen, betalen  € 13,50.
Ook het schoolfonds gaat volgens een machtigingsformulier geïnd worden.
Het schoolfonds  is er om activiteiten te organiseren die niet door de school betaald kunnen worden.
Onderstaande feestelijke activiteiten worden door het schoolfonds betaald:
 
St. Maarten;Sinterklaas; Kerstviering;Schoolontbijt;Carnaval;Spelactiviteiten;Paaslunch+eieren zoeken; Aanschaf diverse speelmaterialen; Ondersteuning bij schoolreisje en schoolkamp , enz.